RSS

Friday, April 23, 2010

JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes

PENGGUNAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DAN SAINS DI UPSI DARI PERSPEKTIF PENDIDIK


Sarimah Ismail -upsi

Memandangkan penggunaan ICT dalam proses P&P di UPSI agak baru, maka sudah pasti timbul pelbagai reaksi mengenai penggunaannya. Persepsi para pendidik ini perlu diketahui bagi memudahkan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) khasnya dan UPSI amnya untuk mengambil langkah-langkah yang difikirkan perlu agar proses P&P berasaskan ICT dalam matematik dan sains dapat berjalan dengan lancar dan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan.

Program Komputer di Sekolah-Sekolah
KPM telah melancarkan program komputer di sekolah-sekolah dalam 3 peringkat. Peringkat pertama pembinaan makmal komputer bermula pada Mac 2000 melibatkan 18 buah sekolah di 6 buah negeri. Makmal tersebut dapat digunakan sepenuhnya oleh sekolah-sekolah tersebut pada November 2000.

• Peringkat kedua bermula November 2000 di mana 2400 sekolah terpilih.

• Makmal komputer telah beroperasi keseluruhannya pada November 2001.

• Peringkat ketiga bermula November 2001 dan siap pada suku ketiga 2002.

• Tujuannya adalah untuk memperkenalkan budaya celik komputer di kalangan pelajar dan tenaga pengajar di samping mengurangkan jurang digital di antara pelajar di sekolah bandar dan luar bandar. Program ini juga bertujuan untuk membuat persiapan bagi sekolah-sekolah tersebut mencapai status Sekolah Bestari.

PERANAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

Teknologi Maklumat telah berperanan sebagai asas untuk menyimpan maklumat, mengolah maklumat, menyalur dan mengedarkan maklumat di dalam pelbagai bentuk dan cara. Bahan atau maklumat tersebut dapat disalurgunakan sama ada di dalam bentuk teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video, atau gabungan kesemua unsur secara interaktif yang juga dikenali sebagai Multimedia. Semua bahan dapat disalurgunakan
dengan menggunakan teknologi terkini, sama ada dengan rangkaian (networking), intranet dan internet.
Proses pengajaran-pembelajaran dapat dipertingkatkan mutunya dan dipelbagaikan penyampaian dan penerimaannya melalui beberapa teknik seperti berbantukan komputer
dan perisian, melalui sistem rangkaian (networking), perisian dan pangkalan data atau maklumat atau melalui sistem internet, perisian dan pangkalan data. Penggunaan alat bantu mengajar ini dikatakan dapat meningkatkan minat serta meransangkan minda
pelajar di zaman siber ini dan telah dianggap dan diakui sebagai pemangkin proses pengajaran dan pembelajaran (Kamps, 1994; Slavin, 1995; Jonassen, 1996; Mackenzie & Jansen, 1998; Heinich et al, 1999).
Penggunaan komputer yang meluas serta perkembangan sains dan teknologi maklumat hari ini banyak memberikan manfaat kepada paara pensyarah seperti mempelbagaikan bahan bantu mengajar (BBM), menyediakan Rancangan Pengajaran, merekod dan menyimpan maklumat pelajar, memproses markah ujian/peperiksaan, membuat semakan stok dan inventori peralatan/buku/BBM dan banyak lagi. Senario ini telah menimbulkan implikasi kepada pelaksanaannya di berbagai peringkat.

KPM telah menggariskan tiga dasar utama ICT dalam pendidikan.

  1. Dasar pertama adalah literasi ICT untuk semua pelajar, bermaksud pelajar memperoleh kemahiran menggunakan kemudahan ICT.
  2. Dasar kedua mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alat P&P. ICT sebagai kurikulum bermaksud pelajar mempelajari ICT sebagai mata pelajaran seperti mata pelajaran Teknologi Maklumat bagi peringkat SPM dan mata pelajaran Pengkomputeran bagi peringkat STPM. ICT dalam P&P seperti penggunaan perisian kursus, internet, dan aplikasi generik yang lain (contohnya, perisian CAD dalam mata pelajaran reka cipta dan lukisan kejuruteraan).
  3. Dasar ketiga menekankan penggunaan ICT untuk meningkatkan produktivi, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan. Ini terhasil daripada pengautomasian pejabat dan pelaksanaan sistem aplikasi pengurusan yang membawa kepada penambahbaikan proses kerja.

KEPENTINGAN ICT KEPADA PENGURUS SEKOLAH

TEKNOLOGI maklumat dan komunikasi (ICT) sememangnya dapat membantu pengurus pendidikan dalam membuat keputusan, menyesuaikan diri dengan perubahan dan selanjutnya dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasinya. Pengurus sekolah tidak dapat memisahkan dirinya daripada membuat keputusan pada setiap hari kerana ini merupakan elemen penting dalam mentadbir dan mengurus sekolah.
Hakikatnya ICT sangat membantu dan menolong mereka (pengurus sekolah) untuk berfungsi dengan lebih cekap, berkesan, mudah, cepat dan membuat keputusan yang baik yang melibatkan maklumat, proses dan kerja seperti pendaftaran pelajar, pelbagai rekod, kawalan inventori, jadual waktu, opsyen guru, bilangan waktu mengajar, hal yang berkaitan peperiksaan, pembelian stok dan sebagainya. Ini bersesuaian dengan pendapat Laudon dan Laudon ( 1997 ) yang menyatakan sistem maklumat dan komunikasi adalah komponen-komponen yang bersepadu yang mengumpul dan menyimpan maklumat bagi membantu organisasi membuat keputusan, merancang, mengawal dan menganalisis.
Secara umum ICT dapat menukarkan data-data mentah yang tidak memberi makna kepada maklumat yang tersusun dan berguna apabila ianya diproses, disimpan dan boleh dikemaskinikan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan pelbagai perisian komputer yang ada. Maklumat-maklumat yang telah diproses ini sudah tentu dapat membantu pengurus sekolah membuat keputusan-keputusan yang tepat dan berguna dalam perancangan, pemantauan dan kawalan.

Sebagai contoh dengan menggunakan sistem maklumat berasaskan komputer, maklumat mengenai pencapaian pelajar dalam peperiksaan disimpan, diproses dan dianalisis dalam bentuk graf, carta pai, carta bar, senarai dan jadual-jadual statistik yang mudah membantu pentadbiran sekolah mengesan kekuatan dan kelemahan yang ada dan seterusnya memudahkan mereka membuat perancangan dan program susulan yang sesuai dan dengan sendirinya keputusan yang diambil nanti relevan dengan isu dan masalah yang berbangkit.
Maklumat berkaitan pelajar tidak hanya terhad kepada peperiksaan semata-mata kerana mereka merupakan komuniti utama dalam sesebuah sekolah. Maklumat berkaitan pelajar termasuklah maklumat peribadi, pencapaian akademik, penglibatan kokurikulum, disiplin, sahsiah, buku teks, biasiswa dan sebagainya boleh diakses dengan mudah dan cepat untuk kegunaan pengurusan sekolah dengan bantuan teknologi ICT.
Dulu maklumat yang disimpan di dalam fail kurang membantu dan dimanfaatkan kerana sukar dicapai. Tetapi kini dengan bantuan ICT, pengurusan sekolah dapat bekerjasama, berurusan dan membantu pihak luar seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Polis, Mahkamah dan pihak-pihak tertentu dengan lebih mudah dan cepat apabila maklumat sentiasa dapat dikemaskinikan.
Pengetua sebagai pengurus sekolah perlu membuat keputusan yang adil, bijak dan menyenangkan staf dan guru-guru sekolah. Umpamanya dalam menentukan prestasi, kecemerlangan, dan peluang-peluang kenaikan pangkat, suatu rekod dan maklumat yang lengkap dan kemaskini amatlah diperlukan supaya keputusan penilaian itu tepat dan tidak diragui. Rekod-rekod sumbangan, penglibatan dan penghargaan yang diterima dan tindakan proaktif yang positif boleh diperoleh dengan mudah melalui sistem maklumat staf yang ada yang membantu pengurusan sekolah membuat keputusan yang tidak membuta tuli.
Selain itu tugas pengurusan pejabat yang berkaitan dengan pengurusan kewangan, pengurusan stok, inventori, pembelian dan pelupusan barang memerlukan satu sistem yang memudahkan pengurusan sekolah membuat keputusan-keputusan penting. “Sistem Sokongan Keputusan” (DSS) adalah perisian komputer yang boleh menganalisis data dan dapat memudahkan pembuatan keputusan berdasarkan output yang ditunjukkan.
Reigelath (1987) berpendapat struktur sistem pendidikan semakin rendah apabila masyarakat cepat berubah dengan teknologi tinggi yang berorientasikan maklumat. Berdasarkan kenyataaan tersebut tidak dapat tidak pengurus pendidikan memainkan peranan dan tanggungjawab penting dalam menghadapi cabaran ke arah arus perubahan keseluruhan sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah. Bermula dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran, pendekatannya harus disesuaikan dengan arus perkembangan ICT terkini.
Dalam konteks ini guru bukan lagi dilihat sebagai sumber utama untuk menyampaikan maklumat tetapi lebih sebagai pemudah cara. Sebagai pengurus pendidikan sewajarnya mempastikan guru-guru mempunyai kebolehan dan kemahiran memperolehi maklumat daripada pelbagai sumber untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran ( P & P ) dan tahu menggunakan teknologi komunikasi seperti CD Rom, cakera padat, video, komputer, komputer bimbit, dan perisian-perisian aplikasi komputer seperti e-mail, pengkalan data, pemprosesan perkataan, hamparan eletronik, internet, perisian persembahan dan lain-lainnya.

IT DI MALAYSIA

Kemajuan dalam bidang industri mendorong ke arah penggunaan teknologi dalam semua bidang. Pendidikan merupakan asset utama bagi mencapai dan merealisasikan negara maju seiring dengan kepesatan pembangunan teknologi maklumat. Teknologi telah memberi impak yang besar kepada pendidikan di Malaysia. Misalnya, teknologi telah mengubah cara kita membina pengetahuan, cara kita mengajar dan belajar, cara kita berkomunikasi, mendapatkan maklumat dan memudahkan pembelajaran.
Laporan perkembangan menunjukkan indek kegunaan dan keperluan terhadap ICT adalah suatu perkembangan yang memberangsangkan. Kajian mendapati tahap celik kumputer meningkat dari tahun ke tahun. ICT telah banyak memberi sumbangan kepada pembangunan negara dalam pendidikan, teknologi, komunikasi dan ekonomi. Namun tanpa menafikan sumbangan dan kebaikan dari pembangunan ICT terhadap manusia sejagat, kita dapati kesan dan pengaruh negatif juga menjadi cabaran besar dan menggugat sosiol budaya insan.

Tuesday, April 20, 2010

Takut kepada Kritikan (Fear of Criticism)

Sesetengah orang takut menerima kritikan. Mereka takut orang akan mengatakan idea mereka gila, bodoh dan tidak praktikal. Untuk mengelak dari di kritik, golongan seperti ini akan bertindak secara kebiasaan dan menjadi pengikut sahaja. Mereka tidak akan melakukan perkara yang berbeza.

“Akan senantiasa ada manusia yang akan mengkritik usaha kita walau pun idea tersebut baik(cemerlang)”

“Jadikan kritikan sebagai satu cabaran bukan satu masalah”

Wednesday, April 14, 2010

JellyMuffin.com - The place for profile layouts, flash generators, glitter graphics, backgrounds and codes

Renungan Buat Semua

Flowers Pictures, Images and Photos
Cinta kepada bunga , bunga akan layu . Cinta kepada makhluk , makhluk akan mati Cinta kepada ALLAH akan kekal selamanya .

Friday, April 9, 2010

Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain,janganlah hidup seperti duri dan menyakiti orang lain
lilin Pictures, Images and Photos

Kenangan Di IAB

Kenangan bersama tidak akan kulupa selamanya.....

Thursday, April 8, 2010

Fakta menarik Dunia

1. Semut dapat mengangkat beban 50 kali tubuhnya

2. Ikan yu kehilangan gigi lebih dari 6000 batang setiap tahun, dan gigi barunya
tumbuh dalam masa 24 jam sahaja

3. Zirafah dan tikus boleh bertahan hidup lebih lama tanpa air daripada unta

4. Lidah zirafah panjangnya sekitar 50cm

5. Mulut menghasilkan 1 liter air liur setiap hari

6. Kita bernafas kira-kira 23,000 kali setiap hari

7. Rata-rata kita menuturkan 5000 perkataan setiap hari (walaupun 80% dari padanya
kita bercakap pada diri sendiri)

8. Setiap orang, termasuk kembar, cop jari dan tekstur lidahnya tidak ada yang
sama.

9. Seorang lelaki kehilangan 40 helai rambut tiap hari. Wanita pula 70 helai
sehari.


10. Hampir semua lipstik mengandungi sisik ikan

11. Memakai Headphone selama 1 jam dapat mengembang biakkan bakteri dalam telinga 700 kali lebih cepat.DAN BANYAK LAGI.....

Renungan-renungkanlah....

"Jangan tertarik kepada seseorang karena parasnya sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya karena kekayaan dapat musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, karena hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang seperti itu".


"Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak. Hari ini remaja. Dan esok, hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna".


"Adab dan akhlak adalah ibarat pokok dan kemasyhuran adalah seperti bayang-bayang. Tetapi malangnya, kebiasaan orang lebih melihat bayang-bayang daripada pokoknya".

Wednesday, April 7, 2010

Kepentingan Teknologi Terhadap Bidang Pendidikan

1.0 Pengenalan

Kemajuan dalam teknologi komputer dan era baru pendidikan pada hakikatnya ingin memastikan yang revolusi maklumat akan mem- pengaruhi hidup kita secara lebih mendalam serta menyeluruh. Teknologi komunikasi akan mempengaruhi hidup kita secara lebih mendalam serta menyeluruh.

Teknologi komunikasi dan maklumat adalah medium sumber maklumat yang mudah dan cepat untuk memperolehi ilmu pengetahuan.Kesedaran kepada kepentingan teknologi maklumat ini telah mendorong kerajaan untuk menerapkan bidang tersebut sehingga ke peringkat sekolah rendah, khususnya di luar bandar. Ini adalah kerana selain daripada kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira), satu lagi kemahiran asas yang diperlukan oleh pelajar untuk bersaing di alaf baru ini ialah celik komputer.
Celik komputer adalah apabila seseorang mempunyai kefahaman asas fungsi komputer, dapat menggunakan komputer bagi memudahkan pelaksanaan tugas-tugas harian sama ada untuk kegunaan peribadinya atau untuk pekerjaannya dengan cekap dan berkesan, dan dapat berinteraksi dengan komputer dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti multimedia dan Internet. Kemajuan yang begitu pesat dalam bidang teknologi elektronik, satelit, telekomunikasi dan teknologi maklumat membolehkan seseorang itu menyampai, mengumpul, menyalurkan, menyebarkan, mengurus, memproses atau menyimpan pelbagai jenis maklumat dengan cepat dan mudah. E-mel, World Wide Web, teknologi digital, Internet, CD-Rom dan bahan multimedia interaktif menjadi alat atau kemudahan baru dalam sistem pendidikan bersifat bestari. Menurut Tengku Azzman (1998), terdapat tiga sebab utama mengapa komputer diperlukan dalam pendidikan. Pertama, banyak maklumat yang boleh dicapai daripada komputer tidak boleh dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kedua, kemampuan mengutip dan menyimpan maklumat serta pengetahuan hanya dapat dikelolakan dengan cekap oleh komputer. Ketiga, maklumat dan pengetahuan yang menjadi kunci untuk ikhtiar dalam kehidupan manusia, terutamanya untuk pelajar itu sendiri.
Antara halangan utama penggunaan komputer di sekolah ialah kekurangan perkakasan yang terkini (Becker, 1991), kebanyakan sekolah telah dibekalkan dengan perkakasan berteknologi lama, berkualiti rendah dan berkuasa rendah (Hasselbrig, 1991) dan bilangan yang dibekalkan adalah tidak mencukupi (Cedoline, 1982; dan Vitchoff, 1989).
Penggunaan komputer dalam pendidikan merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Komputer dalam pendidikan membolehkan pelajar sekolah menguasai pengetahuan dan kemahiran asas supaya mereka boleh menggunakan kemudahan ini untuk pembelajaran dan persediaan menghadapi cabaran masyarakat yang berasaskan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT).
Kesan negatif yang mungkin timbul daripada kemunculan ICT ialah jurang perbezaan yang lebih besar di antara pelajar bandar dan luar bandar, memandangkan prasarana yang masih belum mencukupi untuk membolehkan mereka dihubungkan dengan rangkaian lebuh raya maklumat malah masih ada sekolah yang belum ada makmal komputer untuk digunakan. Sebagai langkah merapatkan jurang ICT antara pelajar bandar dan luar bandar, kerajaan dalam belanjawan 2001 telah berjanji akan menubuhkan sebanyak 1,262 buah makmal komputer di sekolah-sekolah di luar bandar (Utusan Malaysia, 28 November 2000).


2 Teknologi dalam Pendidikan
Majlis Teknologi Pendidikan, United Kingdom mendefinisikan teknologi dalam pendidikan sebagai suatu pembentukan, penerapan, dan penilaian sistem, teknik dan bantuan untuk memperbaiki proses pembelajaran (CET, 1979). Pusat Kebangsaan Pembelajaran Terancang, United Kingdom pula mendefinisikan teknologi dalam pendidikan sebagai penerapan ilmu saintifik mengenai pembelajaran dan juga syarat pembelajaran untuk memperbaiki keberkesanan dan kecekapan pengajaran dan latihan (Cowen, 1980).
Manakala Suruhanjaya Teknologi Pengajaran, USA sebaliknya mendefinisikan teknologi dalam pendidikan sebagai suatu cara yang sistematik untuk merekabentuk, melaksana, dan menilai keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran (P & P) dari segi objektif khusus, berdasarkan penyelidikan terhadap pembelajaran manusia dan komunikasi dengan menggunakan gabungan sumber manusia dan bukan manusia untuk membawa kepada pengajaran yang berkesan (Bjerstedt, 1972).
Teknologi maklumat memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha membantu Malaysia menjadi sebuah negara yang maju. Multimedia Super Corridor (MSC) ialah suatu projek teknologi maklumat yang sangat penting ke arah meningkatkan taraf ekonomi Negara, taraf pendidikan rakyat, peningkatan sains dan teknologi, peningkatan perdagangan antarabangsa dan pentadbiran yang lebih bersistematik.
Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) telah dapat dikenal pasti sebagai bahan yang dapat membantu guru dan pengalaman mereka dalam mata pelajaran yang diikuti. Pihak Kementerian sedang berusaha menyediakan bahan PPBK yang secukupnya bagi empat mata pelajaran iaitu Matematik, Sains, Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar. Peranan guru-guru pula adalah untuk memberikan bantuan sebagai fasilitator di kalangan pelajar.
Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa teknologi dalam pendidikan adalah suatu alat, prinsip dan pendekatan saintifik dalam merancang dan melaksanakan proses P & P berbantukan teknologi yang dapat membuka jalan kepada pelajar untuk menguasai atau memperolehi matlamat pembelajaran yang telah dirancang oleh sesuatu kurikulum atau mata pelajaran. Definisi ini juga tidak boleh meninggalkan keperluan terhadap peralatan tertentu seperti bahan bercetak, bahan multimedia, bahan elektronik dan bukan elektronik yang lain dalam membantu pendidik mencapai matlamatnya.

2.1 Takrifan Teknologi Pendidikan

Menurut Crowell (1971), dalam Encyclopedia of Education "Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan". Manakala menurut Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology, teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulkan pembelajaran. Dengan itu, teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.
2.2 Kepentingan Teknologi Pendidikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi pendidikan membawa erti yang besar dalam P & P. Antara kepentingannya ialah bagi melicinkan proses P & P kerana ia berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan. Teknologi pendidikan juga dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang , mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar. Ia juga boleh menghiburkan pelajar serta mengelakkan dari berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh.
Teknologi pendidikan dapat membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian yang mana ia melibatkan pelbagai deria pelajar dengan penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. Penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar.
Ia juga memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar agar dapat membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum dan memperkayakan pengalaman pelajar dengan menggunakan media bergerak yang mana boleh memperkayakan pengalaman murid yang tidak pernah mereka lihat atau alami akan dapat di saksikan sendiri dan seolah-olah mengalaminya.
P & P akan memberikan keselesaan kepada pelajar untuk belajar dan meneroka ilmu pengetahuan dan kemahiran mengenai komponen perkakasan komputer berasaskan kadar keupayaan masing-masing selain dapat memudahkan pelajar menimba ilmu pengetahuan asas, konsep, prinsip dan fakta. Komponan perkakasan komputer adalah berdasarkan kandungan bahan yang disediakan agar mereka boleh berdikari dalam mencari maklumat dan penemuan untuk memenuhi sebarang tugasan melalui pencetusan satu perbincangan yang menarik di kalangan pelajar dan guru.
Guru diberi tugas untuk menjana modal insan gemilang bukanlah satu perkara yang baru tetapi ia adalah matlamat atau impian bagi setiap guru terhadap pelajar-pelajarnya dalam mengharungi proses P & P.
2.3 Prinsip Menggunakan Teknologi Pendidikan dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Teknologi pendidikan merupakan sebagai bahan bantu mengajar dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengajaran. Ia digunakan untuk membantu guru mengajar sesuatu topik dengan lebih berkesan. Ia mesti digunakan untuk pengajaran dan bukan untuk hiburan dan membuang masa di mana penggunaannya mesti dirancang dalam tiga peringkat iaitu pada peringkat sebelum kegunaan bagi merancang masadan cara bagaimana mengaitkannya dengan topik pengajaran. Kegunaannya akan dapat merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu pembelajaran dan selepas kegunaannya pula ia dapat merancang aktiviti lanjutan seperti soalan-soalan, kesimpulan dan penilaian.
Teknologi pendidikan mesti dipilih berdasarkan kesesuaiannya dari segi topik dan objektif pelajaran, latar belakang pelajar, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah dan mesti digunakan untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran. Peringkat perkembangan pelajaran pula adalah sama ada semasa pengenalan topik, perkembangan pelajaran iaitu penerangan konsep, semasa penutup dan kesimpulan topik pelajaran dan di akhir pengajaran iaitu semasa penilaian kefahaman terhadap topik.
Terdapat pelbagai jenis PPBK yang mempunyai kelebihan dan kesesuaian masing-masing dalam penggunaan matapelajaran di peringkat rendah, menengah dan tinggi. Di antara jenis PPBK yang dapat dilakukan adalah semasa latihtubi di mana suatu latihan yang diberikan oleh komputer dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran. Ia juga memberikan maklum balas kepada pelajar dan akan membolehkan mereka yang kurang berpengalaman dapat mengikuti perjalanan pelajaran mengikut tahapnya sendiri dan dapat memaparkan kemajuannya pada bila-bila masa sahaja.
Tutorial melibatkan komputer dapat memperkenalkan bahan-bahan pembelajaran yang disampaikan secara berperingkat-peringkat dan diikuti dengan soalan-soalan. Komputer akan menyemak jawapan dan memberikan maklum balas dan ia bersesuaian untuk memperkenalkan isi kandungan baru, mengulangkaji dan pemulihan kepada pelajar yang berpencapaian rendah dalam peperiksaan.
Simulasi pula merupakan suatu situasi yang disediakan oleh komputer dengan memberikan gambaran sebenar terhadap sesuatu objek, proses atau peristiwa.
Permainan merupakan jenis PPBK yang melibatkan aktiviti berbentuk pertandingan di mana pelajar akan membuat keputusan, mengikut arahan dan peraturan. Unsur-unsur hiburan dan keseronokan dimasukkan bersama-sama semasa pelajar mempelajari sesuatu kemahiran dalam PPBK. Ianya akan dapat memperkembangkan kemahiran mental, kematangan berfikir, menambah pengetahuan dan juga secara tidak langsung sifat kesabaran akan wujud dalam diri para pelajar.
Penyelesaian masalah adalah suatu perkara yang dianggap sangat rumit oleh para pelajar. Mereka menghadapi kesukaran dalam membuat keputusan yang tepat dan baik. Mereka akan ragu-ragu dan keliru dalam membuat sebarang keputusan. Dengan bantuan komputer yang mempunyai daya tarikan animasi, pergerakan dan bunyi, mereka akan dapat menyelesaikan masalah dengan lebih yakin dan tepat.
Pembelajaran yang berasaskan komputer mempunyai prinsip. Alat elektronik ini boleh menyimpan arahan dan data dalam memorinya dan melaksanakan arahan dalam susunan yang logik.

2.4 Ciri-ciri dan Jenis Teknologi Pendidikan yang Baik
Teknologi pendidikan yang baik merupakan alat yang dapat menjelaskan idea-idea yang kabur dan menerangkan isi-isi pelajaran, sebagai contoh penggunaan cek terbuka dan tertutup dapat diperbesarkan. Alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar di mana tulisan dan angka yang ditulis dalam transperensi mestilah besar dan jelas manakala tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya di mana kepelbagaian warna pen dapat memberi penekanan kepada perkataan-perkataan dalam topik yang ingin diajar. Penggunaan bahan yang boleh tahan lama dan boleh disimpan akan dapat menunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranya alat dibuat sendiri.

2.5 Faedah Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan
Kepentingan penggunaan teknologi dalam pendidikan tidak dapat disangkal lagi. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa teknologi atau sesuatu alat bantu mengajar dalam bahasa sememangnya dapat membantu pencapaian pelajar menguasai aspek bahasa dengan lebih baik (Dowling, 1999; Giesert & Futrell, 1990; Mahzan Arshad, 2003).
Teknologi memberikan kesan yang besar terhadap proses P & P terutama semasa membuat pemilihan bahan teknologi dalam pelbagai cara. Bagaimana pun, guru harus mempunyai pengetahuan yang jelas dalam memilih bahan teknologi yang boleh digunakan dengan berkesan dalam sesuatu sesi pengajaran dalam bilik darjah.
Di samping mengetahui bagaimana hendak menilai secara berterusan bahan teknologi dan menentukan bahan teknologi yang akan digunakan untuk membantu pencapaian objektif pembelajaran, pemilihan bahan teknologi bukanlah sukar dilakukan oleh seorang guru yang mempunyai pengalaman dalam menggunakan bahan serta kerap membuat penilaian kendiri terhadap pencapaian pelajar setelah sesuatu bahan digunakan.

2.6 Pelbagai Bahan Teknologi dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran
2.6.1 Papan Tulis Elektronik
Dahulu papan tulis dipanggil papan batu, papan kapur atau papan hitam kerana papan ini ditulis menggunakan pelbagai alat tulis. Papan batu ditulis menggunakan kapur batu, papan kapur atau papan hitam ditulis menggunakan kapur putih atau kapur warna. Tetapi sekarang papan dengan fungsi yang sama ditulis menggunakan pen sinar letrik atau sinar laser. Walaupun teknologi telah banyak berubah, papan tulis tetap digunakan kerana ia mempunyai beberapa kelebihan. Ia boleh digunakan dengan mudah dan lebih bersifat mesra pengguna. Guru boleh terus menunjukkan idea yang diperkatakannya atau diperkatakan oleh pelajarnya serta mencungkil pemikiran pelajar dalam bilik darjah dan menonjolkannya secara spontan sama ada dalam bentuk grafik atau perkataan di papan tulis untuk tatapan semua, sama ada dalam tempoh yang lama atau sebentar. Harga dan kos menjaganya tidak begitu mahal,ia mudah diperolehi dan disediakan dalam bilik darjah, guru tidak perlu latihan yang khusus dan terlalu teknikal untuk menggunakannya tetapi tidak begitu bagi papan tulis elektronik terkini di pasaran. Guru dan pelajar juga boleh menampal lain-lain bahan untuk ditayangkan kepada pelajar yang lain, malah ia boleh dilekatkan dengan magnet bagi memudahkan bahan dipaparkan kepada kelas.

2.6.2 Bahan Grafik, Gambar, dan Carta
Bahan grafik, gambar dan carta banyak digunakan untuk membantu guru menjelaskan suatu konsep yang sukar untuk dijelaskan dalam bentuk kata-kata. Konsep- konsep yang sukar tersebut lebih mudah dijelaskan dengan menggunakan gambar, grafik atau carta. Terdapat pelbagai bahan grafik dan carta yang berteknologi terkini seperti meng- gunakan grafik dan animasi komputer yang digunakan dalam P & P.

2.6.3 Model
Penguasaan bahasa adalah satu proses permodelan bahasa yang berasal daripada konsep sokongan oleh Vygotsky, yang merupakan konsep pengajaran bahasa yang terkenal (Vygotsky, 1978). Konsep ini amat menegaskan penguasaan bahasa menerusi meniru orang yang lebih dewasa digalakkan memberikan sokongan kepada pelajar bahasa yang
lebih muda.

2.6.4 Alat Pandang Dengar Elektronik
Terdapat pelbagai alat pandang dengar elektronik yang boleh digunakan dalam P & P. Antara alat pandang dengar yang biasa digunakan ialah perakam kaset, compact disc, video compact disc, digital compact disc, projektor filem, video kamera, projektor LCD, projektor episkop dan MP3 yang dapat digunakan dengan lebih efektif.

2.6.5 Komputer dan Internet
Komputer adalah teknologi elektronik yang mempunyai banyak keistimewaan sama ada dalam kehidupan harian atau pun dalam bidang pendidikan. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, komputer boleh digunakan untuk pelbagai tujuan dan teknik. Guru yang berbakat dapat menggunakan komputer secara kreatif dan kritis untuk membantunya mencapai objektif pembelajaran (Giesert & Futrell, 1990).
Sekiranya komputer digunakan dengan secara sistematik dan terancang, proses pengajaran akan berjalan lebih lancar, selain sebarang masalah yang rumit dalam penyampaian dapat diselesaikan dengan mudah (Heinich, 1996). Dengan kata yang lain, kehadiran komputer sebenarnya telah memperkayakan teknik pengajaran dan memudahkan proses tersebut di dalam bilik darjah.
Komputer sebagai bahan simulasi yang mana guru boleh menggunakan program yang mudah seperti persembahan elektronik untuk dijadikan bahan simulasi dalam pelbagai aktiviti dengan cara menulis dan menyediakan bahan persembahan audio dan visual di samping seperti program Real Adobe yang boleh digunakan sebagai bahan simulasi untuk membantu pelajar dalam latihan pengajaran bacaan dan pemahaman bacaan.
Komputer sebagai pakar rujuk iaitu Guru Komputeru yang berperanan seperti seorang manusia yang berupaya mengawal banyak peranti atau perkakasan melalui perintah yang telah diprogramkan. Dalam hal ini membolehkan pelajar dan komputer berdialog mengenai topik khusus. Dalam hal ini komputeru adalah pakar (guru) rujuknya yang mempunyai pelbagai pengetahuan mengenai sesuatu subjek.

3. Sekolah Bestari
Sekolah Bestari adalah berkonsepkan penggunaan ICT sebagai pemangkin ke arah pembestarian dalam persekolahan dan bukannya seperti mana tanggapan masyarakat yang menyangka sekolah bestari merupakan sekolah yang mesti menggunakan komputer dan kemudahan ICT.
Sekolah Bestari Malaysia ialah institusi pembelajaran yang direka semula secara SISTEMIK dari segi amalan P & P serta pengurusan sekolah untuk membantu pelajar menghadapi zaman maklumat yang melengkapkan pelajar untuk pembelajaran sepanjang hayat dan bertujuan untuk menyediakan pelajar supaya boleh belajar sepanjang hayat dengan mengembangkan kemahiran generik yang membolehkan pelajar memperoleh, menganalisis, menilai, mentafsir, mensintesis dan menyampai atau menyebar maklumat.
Objektif Sekolah Bestari adalah untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berfikir dan celik teknologi. Sekolah Bestari juga dapat meningkatkan penglibatan pihak berkepentingan ke arah mendemokrasikan pendidikan serta mewujudkan peluang bagi meningkatkan kekuatan dan kebolehan individu ke arah membangunkan intelek, rohani, emosi dan jasmani pelajar.
Konsep Sekolah Bestari dengan kerjasama Multimedia Development Corporation (MDEC) kini terus memberi tumpuan kepada 88 Sekolah Bestari bagi meningkatkan proses penjenamaan semula sekolah untuk terus unggul sebagai penyedia program k-pembelajaran secara holistik.
Selain itu, ia bertujuan untuk membawa kepada pendemokrasian pendidikan sepenuhnya. Sekolah ini bukan hanya untuk mereka yang pintar tetapi ia merupakan cara bestari bagi menjamin setiap pelajar dari segi kekuatan atau kelemahan, kaya atau miskin bagi mencapai potensi sepenuhnya dalam cara yang paling sesuai mengikut kadar dan gaya pembelajaran yang berlainan. Teknologi komputer akan membolehkan kepelbagaian dibina dalam sistem pendidikan.
Kementerian Pelajaran pula mengorak langkah meneruskan usaha membestarikan sekolah menerusi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sejajar dengan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 dalam memperkasa sekolah kebangsaan menerusi penyediaan ICT yang canggih. Pada peringkat permulaan, empat mata pelajaran iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains akan diperkenalkan di Sekolah Bestari dengan menggunakan teknologi terkini sebagai kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. Semua bahan P & P disedia-kan dalam bentuk perisian yang direka oleh Pusat Perkembangan Kurikulum bersama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Untuk menentukan kejayaan pelaksanaan konsep Sekolah Bestari di mana guru-guru di sekolah yang dipilih akan diberi latihan dalam perkhidmatan, khasnya dalam bidang pedagogi untuk aktiviti P & P melalui penggunaan teknologi terkini di bawah Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Strategi P & P di Sekolah Bestari adalah berbentuk Direktif (Directive), Pemerhatian (Observation), Mediatif (Mediative), Generatif (Generative), Koperatif dan Kolaboratif (Co-operative and Collaborative), Konteks Luar (Outside-Context), Metakognitif (Metacognitive), Konteksual (Contextual) dan Kajian Masa Depan (Futuristic Studies).
Perkembangan Sekolah Bestari telah menjadi satu arah aliran dalam perkembangan pendidikan yang tidak dapat dielakkan dalam reformasi pendidikan di Malaysia. Sekolah Bestari ini merupakan sekolah satu-satunya dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cerdik dan berpengetahuan, dan dijangkakan akan mampu bersaing apabila menghadapi cabaran-cabaran Wawasan Negara.

4. Menjana Modal Insan Gemilang
Insan gemilang adalah puncak daripada kejayaan-kejayaan yang membawanya ke arah kecemerlangan. Kejayaan pula ialah penggunaan secara maksimum kebolehan yang ada pada diri seseorang untuk menghasilkan pencapaian. Dalam hal ini kebolehan ialah potensi yang harus diperkembangkan secara menyeluruh, bersepadu dan berterusan sepertimana yang ditekankan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
Potensi individu mampu diperkembangkan secara berterusan melalui aktiviti kurikulum maupun kokurikulum. Guru harus mengintegrasi dan menggandingkan pelbagai kemahiran dengan ilmu yang diperlukan oleh pelajar dalam proses P & P.
Pengintegrasian kemahiran dibuat dalam kurikulum kebangsaan yang merangkumi pelbagai strategi P & P strategi penjanaan minda kritis & kreatif, pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran serta pelbagai kaedah dalam pemupukan nilai-nilai murni yang merangkumi semangat patriotik. Pengintegrasian ini dapat diwujudkan serta dilaksanakan secara berkesan maka guru harus memahami proses pengintegrasian ini agar P & P tidak hanya berperanan sebagai pemindahan ilmu tetapi mampu menerapkan kemahiran melalui perkembangan potensi yang akan membawa perubahan ke atas dirinya.

5. Penutup
Guru yang kreatif serta bijaksana menggunakan teknologi yang ada untuk membantu mereka mencapai objektif pembelajaran dengan lebih mudah. Pelbagai aplikasi teknologi boleh digunakan secara meluas dalam pelbagai aktiviti dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Di samping itu, guru juga perlu merancang penggunaan teknologi dengan sebaiknya supaya faedah yang maksimum diperolehi daripada bahan tersebut. Pengetahuan mengenai bahan teknologi dan cara penggunaannya perlu dikuasai guru supaya mereka sentiasa peka terhadap perkembangan terkini selain tidak ketinggalan dalam kemahiran teknologi yang setiap masa semakin maju.
Komputer di dalam konteks pendidikan seharusnya mengenal pasti keperluan pelajar, memberi arahan atau pengajaran yang sesuai mengikut peringkat pelajar, memantau dan melapor kemajuan pelajar, menjadi alat pelajar boleh menganalisis data, menulis laporan, dan melayari Internet untuk mendapatkan maklumat bagi meningkatkan pengetahuan mereka dan lain-lain lagi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa komputer mampu menyumbang kepada proses pendidikan dalam pelbagai bentuk yang lain. Sumbangan komputer adalah berkait rapat dengan kemahiran, pengetahuan, dan komitmen pengguna itu sendiri.
Oleh itu, kebolehan dan kemampuan menggunakan komputer dengan cekap dan berkesan dapat membantu pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kini tiba masanya Malaysia bersaing dalam arus pembangunan pembelajaran global dengan memantapkan sistem pendidikan sedia ada setanding kualiti pendidikan berteraskan ICT di peringkat antarabangsa. Sejak kerajaan mengumumkan usaha meningkatkan penggunaan ICT dalam pelbagai sektor, bidang pendidikan tidak terkecuali.

Bibliografi :


D:\Sem 4\IT\Bahan\IT Bahan 1.htm

D:\Sem.4\IT\Bahan\Microsoft Word - Pengurusan pembelajaran bestari_doc - Powered by Google Docs.mht

http://www.scribd.com/doc/3825793/Teknologi-Maklumat-Dalam-Pendidikan

Minta Bantuan

A'kum Puan. Saya ada masalah untuk menghantar tugasan kerana saya sediakan dalam word. Apakah langkah-langkah untuk hantar melalui blog. Saya cuba select all, copy and paste pada blog tidak berjaya.

Terima kasih Pn..